backgr

 Уважаеми клиенти! Информираме Ви, че временно преустановяваме приемането на поръчки за изработване на НОВИ бижута. През електронния магазин ще изпълняваме поръчки единствено за НАЛИЧНИ бижута, БЕЗ КОРЕКЦИИ по тях. Благодарим за разбирането!               

Рая и Ивенчев

Сряда, 08 Февруари, 2023
ОПТИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ - СПЕЦИАЛНИ ОПТИЧНИ ЕФЕКТИ

"Игра на светлината" е общо наименование на група светлинни и цветови ефекти, които не са свързани с основния цвят, или причинени от наличието на примеси или химическия състав на съответния скъпоценен камък, а са свързани с пречупването, интерференцията и отразяването на светлинните лъчи от повърхности във вътрешността на скъпоценните камъни. Различават се адуларисценция, астеризъм, авантюринисценция, "котешко око", иридизация, лабрадорисценция, опалесценция, игра на цветовете при опала, "ориент" при перлите, "копринен ефект".


АДУЛАРИСЦЕНЦИЯ

Адуларисценцията представлява синьо-бяло просветване, подобно на опалесценцията, което се плъзга по повърхността на камъка, когато е обработен като кабошон. Причинява се от интерференция на светлината в слоестата структура на минерала Адулариа, който е наречен така по планината Адула в Швейцария, където е добиван. Най-популярната разновидност на минерала е т.н. "лунен камък" (фелдшпатов ортоклаз), който се нарича така, защото просветването (адуларисценцията) наподобява точно светлината отразявана от Луната.

350_4939_adularescence 350_8712_adularescence

АСТЕРИЗЪМ

Името на този светлинен ефект произлиза от латинското aster - звезда. Астеризмът представлява образуването на звезда от светлина на повърхността на камъка, предизвикана от пресичането на няколко светлинни лъча в една точка. Лъчите винаги се пресичат под определени ъгли, определени от симетрията на структурата на камъка. Ефектът произтича от отразяването на светлината от микроскопични нишковидни включвания, ориентирани в различните направления на кристалната структура. Съществуват "звезди" с четири, с шест и сравнително рядко с дванадесет лъча. Шестлъчевият астеризъм е характерен за рубина и сапфира.

350_1402_asterism 350_8697_asterism_synthetics

Ако парче розов кварц с астеризъм се оформи като сфера, то лъчите ще преминават като кръгове по цялата повърхност. Ако микроскопичните нишковидни включвания са частично разрушени във вътрешността на камъка, то тогава се наблюдават несиметрични звезди, части от кръгове или скупчвания от светлинни точки.

Астеризъм може да се наблюдава и при синтетичните камъни.


АВАНТЮРИНИСЦЕНЦИЯ

Авантюринисценцията представлява многоцветна игра на пробляскващи отражения от малки плоски или листовидни включвания. При т.н. слънчев камък (авантюринов фелдшпат), включванията са от минералите хематит и гьотит, а при авантюрина (авантюринов кварц) - от фуксит (зелена слюда) или хематит.

320_03_7350_thumbled_sunstone 350_4677_aventurescence

В имитацията на авантюриновия кварц - синтетичния материал авантюриново стъкло, ролята на включвания играят микроскопични плоски медни стружки или кристалчета.

Името на ефекта произлиза от италианското "a ventura" (случайно), описващо случайния характер на получаването на определен тип стъкло в началото на XVII век във Венеция, което стъкло наподобява естествения камък, проявяващ същия ефект на пробляскващи микроскопични отражения. Авантюринът е рядък случай, в който естествен минерал получава своето името от синтетичен материал, който го наподобява или имитира.


КОТЕШКО ОКО

"Котешкото око" представлява отражение на светлината под формата на ивица, наподобяваща свитата зеница на окото на котка. Ефектът е причинен от отразяването на светлината от микроскопични успоредни влакна, иглички или каналчета в структурата на минерала. "Котешкото око" е най-ясно изразено, когато камъкът е оформен като кабошон и основата му е успоредна на направлението на влакната. При движение на кабошона, светлинната лента пробягва по повърхността му. В по-редки случаи лентата се разделя на две, като тези ленти самостоятелно пробягват от двата края на кабошона към централната му част, където се сливат и по този начин наподобяват отварянето и затварянето на котешката зеница.

Колкото по-тясна е светлинната ивица, толкова по-ценен е ефектът "котешко око".

Когато се говори за "котешко око", без други определения, в гемологията винаги се има предвид проявата на този ефект при хризоберила. Във всички останали случаи трябва да се пояснява, напр. турмалиново "котешко око", "котешко око" при кварца и т.н.

350_4646_cats_eye_synthetic

Светлинният ефект "котешко око" не трябва да се бърка с тигрово око, което е наименование на конкретна разновидност на минерала кварц, или с името "котешко око", което без други модификатори се отнася до разновидност на хризоберила, наричана понякога и цимофан.


ИРИДИЗАЦИЯ

Иридизацията представлява разлагане на светлината на нейните основни съставляващи цветове и се проявява под формата на мека игра на цветовете на дъгата при някои скъпоценни камъни. Дължи се на интерференция на светлината под повърхността на камъка или на пречупване и отразяване при нейното преминаване през слоеве с различен индекс на пречупване.

350_4394_iridescence_fire_agate 320_03_2715_iridescence_in_amazonite_close-up


Зоните на иридизация стават "видими" или "невидими" с промяна на ъгъла на наблюдаване спрямо ъгъла на осветяване на камъка и понякога създават илюзия, че пробягват по камъка при неговото движение спрямо наблюдаващия.


ЛАБРАДОРИСЦЕНЦИЯ

350_4834_labradorite 320_03_0485_labradorite 350_4191_labradorescence


ОПАЛЕСЦЕНЦИЯ


ИГРА НА ЦВЕТОВЕТЕ ПРИ ОПАЛА

350_5500_play_of_colors_opal 350_5506_play_of_colors_opal_synthetic

"ОРИЕНТ" ПРИ ПЕРЛИТЕ"КОПРИНЕН ЕФЕКТ"