backgr

Четвъртък, 21 Септември, 2023
ХАРАКТЕРИСТИКИ - ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО ИЛИ ПЛЪТНОСТ

Относителното тегло на всеки скъпоценен камък е неговото тегло, съпоставено с теглото на същия обем вода при температура 4 градуса по скалата на Целзий. Колкото по-висока плътност имат минералите, изграждащи съответния камък, толкова по-тежък или с по-високо относително тегло ще бъде той.

Относителното тегло се определя от химичния състав и кристалната структура на минерала. Например, диамантът и графитът са чист въглерод, но с различна кристална структура, което определя и различното относително тегло, респ. плътност - 2.09–2.23 g/cm3 за графита с хексагонална кристална решетка и 3.50-3.53 g/cm3 за диаманта с кубична кристална решетка (за сравнение, содалитът също има кубична кристална решетка, но различен от диаманта химичен състав, съответно относителна плътност 2.14-2.40 g/cm3).

Диапазонът на относителното тегло варира от кехлибара, със стойност 1.05-1.09 g/cm3, през опала с относително тегло от 1.88-2.50 g/cm3, жадеита – 3.30-3.38 g/cm3, сапфира – 3.95-4.03 g/cm3, циркониума (ZrO2) – 5.50-6.0 g/cm3, до цинобъра – с относително тегло от 8.0-8.2 g/cm3, като повечето от по-популярните скъпоценни камъни са в диапазона 2.50-4.20 g/cm3. За сравнение, относителното тегло на чистото сребро е 10.49 g/cm3, а на чистото (24-каратово) злато – 19.3 g/cm3.

В следващата таблица поместваме сравнителни данни за относителните тегла на по-известните скъпоценни камъни и някои познати метали и други материали.